Banner-Logo

Meddwl yn Feirniadol am Iechyd

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am iechyd ac anghydraddoldeb.

Amlinelliad

Mae cydberthynas rhwng tlodi ac iechyd gwael. Yn anffodus, nid yw pobl sy'n byw mewn gwledydd sy'n datblygu yn cael yr un cyfleoedd iechyd â phobl mewn gwledydd datblygedig.

Amcanion Dysgu
 • Nodi'r heriau y mae hyrwyddwyr iechyd yn delio â nhw.
 • Ystyried y rhesymau sydd wrth wraidd yr heriau a'r hyn oedd wedi arwain atynt.
 • Cymharu system gofal iechyd cyhoeddus Cambodia â'r system gofal iechyd cyhoeddus yn eich gwlad chi.
Adnoddau
Geiriau Allweddol

Iechyd, iechydaeth, system gofal iechyd, clefydau heintus, maeth, meddyginiaethau, brechu.

Nodiadau athrawon

Gwyliwch y ffilm a meddyliwch am rôl hyrwyddwr iechyd. Atebwch y cwestiynau canlynol:

 1. Beth yw rôl hyrwyddwr iechyd?
 2. A oes rhywbeth tebyg yn eich gwlad chi?
 3. Cymharwch system gofal iechyd ardal wledig yng Nghambodia â'r system gofal iechyd yn eich gwlad chi neu mewn ardal gyfatebol.
 4. Nodwch y prif anghenion gofal iechyd yn eich gwlad chi a'r afiechydon allweddol sy'n achosi'r mwyafrif o farwolaethau. Beth yw'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau mewn gwledydd sy'n datblygu fel Cambodia?

Y clefydau heintus mwyaf cyffredin mewn gwledydd sy'n datblygu, sy'n cynrychioli mwy na 90% o farwolaethau yw:

 • Heintiau'r llwybr anadlol
 • Afiechydon sy'n achosi dolur rhydd
 • Twbercwlosis
 • Malaria ac
 • AIDS.

Y ffactorau mwyaf cyffredin sy'n dylanwadu ar ledaeniad clefydau mewn gwledydd sy'n datblygu yw:

 • Cyflenwadau dŵr
 • Maethiad gwael
 • Cyfleusterau iechydaeth
 • Diffyg meddyginiaethau
 • Diffyg clinigau lleol a
 • Diffyg brechiadau.