Banner-Logo

Cymorth Dyngarol

Dysgwch fwy am gymorth dyngarol trwy ystod o weithgareddau meddwl yn feirniadol, cwisiau, gweithdai a chyflwyniadau.
Ffotograff: Maciej Moskwa/Rhaglen ddogfen
TESTIGO/rhanbarth Idlib, Syria, 2013

Cymorth Dyngarol

Mae miliynau o bobl yn gorfod gadael eu cartrefi bob blwyddyn oherwydd rhyfeloedd a thrychinebau naturiol. Maen nhw mewn perygl o golli eu bywydau a chael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd.

Yn Syria gorfodwyd mwy nag 11 filiwn o bobl i adael eu cartrefi, rhai ohonyn nhw'n ffoi o'r wlad, eraill (mwy na 6 miliwn) yn ceisio lloches mewn rhannau eraill o Syria1.

Gall canlyniadau trychinebau naturiol bara am flynyddoedd lawer. Er enghraifft, roedd y daeargryn yn Nepal yn Ebrill 2015 wedi lladd mwy na 9,000 o bobl a bydd yn cymryd blynyddoedd lawer i ailgodi'r adeiladau a'r isadeiledd a gafodd eu dinistrio.

Yn aml, bydd trigolion yr ardaloedd yr effeithiwyd arnyn nhw yn gobeithio cael cymorth gan eu llywodraeth a sefydliadau lleol. Yn anffodus, mae'n bosibl na fydd llywodraethau a sefydliadau lleol yn gallu ateb eu hanghenion bob amser, a dyna pryd y mae'r gymuned ryngwladol, yn cynnwys asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig a mudiadau dyngarol, yn gweithredu.

  • A ydych chi'n gwybod beth yw argyfwng dyngarol?
  • A fedrwch chi enwi tri o’r trychinebau naturiol a rhyfeloedd mwyaf yn y tair blynedd diwethaf? Beth, yn eich barn chi, oedd y brif her i'r bobl a gafodd eu hanafu yn y trychinebau hyn?
  • A ydych chi'n gwybod am unrhyw elusennau, cyrff anllywodraethol (NGOs) neu asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig yn eich gwlad chi sy'n darparu cymorth dyngarol? Sut gallech chi gymryd rhan?

Cwis Cymorth Dyngarol

Dyma gwis i ddarganfod mwy am faterion cymorth dyngarol yn fyd-eang ac yn Ewrop.

Cyfeiriadau:
1 Ffynhonnell yr holl ystadegau yw adroddiad PAH yn 2015 ‘Humanitarian Aid and Humanitarian Crises in a nutshell’