Banner-Logo

Meddwl yn Feirniadol am Gymorth Dyngarol

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am gymorth dyngarol.

Amlinelliad

Mae'r ymarfer hwn yn cyflwyno mater trychinebau ac yn archwilio safbwyntiau cychwynnol am drychinebau a chymorth dyngarol, a all fod yn seiliedig ar stereoteipiau. Gallwch ailadrodd yr ymarfer ar ôl i'r bobl ifanc ddod i wybod mwy am y mater.

Amcanion Dysgu
  • Annog meddwl yn feirniadol am argyfyngau dyngarol a'u hachosion.
  • Galluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn trafodaethau, gwrando ar farn pobl eraill, a dod i gyfaddawd.
Adnoddau
  • Taflen gweithgareddau: 'Barn am argyfyngau dyngarol' (dalen i bob pâr o bobl ifanc)
Y bobl y mae Argyfwng Dyngarol yn effeithio arnyn nhw

A allwch chi ddychmygu sut y byddai'n teimlo i golli popeth mewn eiliad? Colli popeth, yn llythrennol. Colli’r holl bethau y mae eu hangen arnoch chi ar gyfer bywyd pob dydd fel cartref, bwyd a dŵr. Byddai'r bobl oedd gyda chi, gan gynnwys eich teulu, yn methu â'ch helpu. Byddai llawer ohonyn nhw wedi colli'u bywydau. Byddai'r lleill yn yr un sefyllfa wael â chi.

Neu a allwch chi ddychmygu eich bod chi a'ch teulu, rhieni a ffrindiau yn gorfod ffoi er mwyn goroesi? Cerdded am ddyddiau heb fwyd na dŵr a heb wybod ble byddai pen y daith.

Mae'n anodd, i bob golwg – os nad yn amhosibl – i ddychmygu'r fath ddigwyddiadau, ac eto bob blwyddyn, mae miliynau o bobl o amgylch y byd yn yr union sefyllfa hon. Mae llawer o'r bobl hyn yn dioddef yn sgil argyfyngau dyngarol, yn ffoi rhag daeargrynfeydd, rhyfeloedd a thrychinebau eraill.

Nodiadau athrawon

Rhannwch y dosbarth yn barau. Rhowch gopi i bob pâr o'r daflen gweithgareddau ‘Barn am argyfyngau dyngarol’, sy'n cynnwys rhestr o safbwyntiau am argyfyngau dyngarol. Gofynnwch i bob pâr ddewis datganiad y maen nhw'n cytuno ag ef ac un y maen nhw'n anghytuno ag ef. Rhowch amser iddyn nhw drafod y datganiadau a'u goblygiadau.

Yna, gofynnwch i'r parau uno â phâr arall i ffurfio grŵp o bedwar. Dylai pob pâr ddweud wrth eu partneriaid newydd am eu dewisiadau, gan roi eu rhesymau.

Gofynnwch i bob grŵp enwebu cynrychiolydd i gyflwyno'u dewisiadau i'r dosbarth ac i esbonio pam y gwnaethon nhw'r penderfyniadau hynny.

Dewch â'r grŵp yn ôl at ei gilydd ac ystyriwch y cwestiynau canlynol:

  1. Beth yw'r rhesymau dros ein hagweddau at drychinebau sy'n arwain at argyfwng dyngarol?
  2. O ble mae ein barn am y mathau hyn o drychineb yn dod?
  3. Ble ydym ni'n cael y rhan fwyaf o'n gwybodaeth am y byd? Gan oedolion, rhieni, yr ysgol, y teledu, papurau newyddion, ffrindiau neu ffynonellau eraill?
  4. Sut gallwn ni ddarganfod ffynonellau gwybodaeth eraill?

Taflen Gweithgareddau: Barn am Argyfyngau Dyngarol

Mae hinsawdd anffafriol yn hemisffer y De. Ni fydd hynny byth yn newid.

Mae gormod o ryfeloedd yn y byd. Dylai'r arian sy'n cael ei wario ar brynu arfau gael ei ddefnyddio i brynu bwyd yn lle hynny.

Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau yn hemisffer y De wedi cael eu meddiannu gan wledydd hemisffer y Gogledd. Mae gan lawer o wledydd yn hemisffer y De ddigonedd o dir a mwynau gwerthfawr.

Mae pobl yn hemisffer y De mor sâl fel na allan nhw wneud dim i helpu eu hunain.

Mae pobl yn hemisffer y De yn disgwyl gormod gan elusennau. Dylen nhw wneud mwy i helpu eu hunain.

Rhaid i wledydd ddod yn hunangynhaliol a rhoi'r gorau i ddibynnu ar eraill.

Fel gwledydd cyfoethog, rhaid i ni helpu gwledydd eraill llai ffodus i gyrraedd yr un lefel o ddatblygiad a chyfoeth.

Mae digon o fwyd i bawb yn y byd ond mae'n cael ei rannu'n wael rhwng gwledydd.

Y broblem fwyaf yw nifer y bobl yn y byd. Mae gormod o bobl i'w bwydo a'u dilladu.

Mae angen pob cymorth posibl ar ddioddefwyr trychinebau dyngarol, felly mae gwneud cyfraniad bach yn well na gwneud dim.

‘Ddylech chi ddim helpu dinasyddion mewn gwledydd lle mae rhyfeloedd cartref. Maen nhw wedi achosi eu hanffawd eu hunain.