Banner-Logo

Meddwl yn Feirniadol am Ffoaduriaid

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am ffoaduriaid a phobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro a thrychineb.

Amlinelliad

Mae helyntion ffoaduriaid yn fater dadleuol. Yn aml, bydd gan ddinasyddion a gwleidyddion safbwyntiau cryf a chroes i'w gilydd. Diben y gweithgareddau hyn felly, yw gofyn i bobl ifanc feddwl yn feirniadol am y dystiolaeth, herio'u tybiaethau a ffurfio barn ar sail y dystiolaeth.

Yn gyntaf, mae'r gweithgareddau'n gofyn i bobl ifanc gymhwyso cyfraith ryngwladol mewn cyfres o senarios i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r term 'ffoadur' ac yna i gwestiynu eu tybiaethau ynghylch o ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd. Gall eu casgliadau ddylanwadu ar eu penderfyniadau ynghylch gweithredu yn y dyfodol.

Casglwyd yr ystadegau gwladol a ddefnyddir yn yr adnodd hwn gan UNHCR yn 2014. Mae ystadegau'n mynd yn hen yn gyflym ac mae mudo gan ffoaduriaid yn ansefydlog. Ond mae'r tueddiadau byd-eang a ddangosir yma yn parhau i fod yn wir. Mae'n baradocs fod cyfandir Ewrop yn wynebu'i argyfwng ffoaduriaid mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd, ond mae'r mwyafrif helaeth o'r bobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi yn ceisio diogelwch mewn gwledydd llai economaidd ddatblygedig. Yn ôl Oxfam, mae'r chwe gwlad gyfoethocaf yn y byd yn derbyn 9% yn unig o ffoaduriaid y byd. Ar y llaw arall, mae hanner ffoaduriaid y byd yn byw yng Ngwlad yr Iorddonen, Twrci, Tiriogaethau Meddianedig Palesteina, Libanus a De Affrica, gwledydd y mae eu heconomïau, gyda'i gilydd, yn cyfateb i 2% yn unig o'r Cynnyrch Mewnwladol Crynswth byd-eang1 .

Amcanion Dysgu
 • Ehangu dealltwriaeth o 'statws ffoadur' trwy gymhwyso cyfraith ryngwladol mewn nifer o senarios.
 • Defnyddio'u gwybodaeth bresennol i awgrymu o ble mae'r poblogaethau mwyaf o ffoaduriaid yn y byd yn dod ac i ble maen nhw'n symud.
 • Defnyddio canlyniadau'r gweithgareddau hyn i gwestiynu eu tybiaethau a gwella'u dealltwriaeth o'r argyfwng ffoaduriaid.
Adnoddau
 • Pwy sy'n ffoaduriaid? Gweithgaredd didoli cardiau.
 • O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd? Gweithgaredd didoli cardiau.
 • O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd? Taflen atebion.
Geiriau Allweddol

Ffoadur, Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ffoaduriaid, UNHCR.

Ffynonellau Data

Mae'r ffynonellau canlynol yn cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf yn rheolaidd a gellir eu defnyddio i ddiweddaru'r gweithgaredd hwn.

 1. UNHCR – Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig - http://www.unhcr.org/.
 2. Y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Mudo - http://www.iom.int/. Mae IOM yn cynhyrchu Adroddiadau Sefyllfa rheolaidd sy'n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf o fannau y mae argyfyngau’n effeithio arnynt. Ar ben hynny, mae'r map rhyngweithiol 'Where We're From' yn dangos patrymau mudo byd-eang https://www.iom.int/world-migration.
 3. Frontex – Asiantaeth ffiniau'r Undeb Ewropeaidd - http://frontex.europa.eu/.

Nodiadau athrawon

1. Pwy sy'n ffoaduriaid?

Eleanor Roosevelt, gwraig Arlywydd UDA Franklin D Roosevelt a'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, yn Sbaen, 1949(Cydnabyddiaeth: "EleanorRooseveltHumanRights" gan Anhysbys – gwefan Llyfrgell Franklin D Roosevelt. Wedi'i drwyddedu dan y Parth Cyhoeddus trwy gyfrwng Commons: http://bit.ly/2ekNRpt)

Cyflwynwyd cyfraith ddyngarol ryngwladol fodern yn dilyn tramgwyddo hawliau dynol ac argyfyngau dyngarol ar raddfa eang yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd. Caiff ei goruchwylio gan y Cenhedloedd Unedig. O dan y gyfraith ddyngarol ryngwladol, mae'n rhaid i wledydd amddiffyn ffoaduriaid yn eu tiriogaeth. Fodd bynnag, mae'n rhaid i unigolyn fodloni meini prawf penodol er mwyn cael ei gydnabod yn ffoadur.

1. Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, 1948

Erthygl 14.
Mae gan bawb yr hawl i geisio a derbyn lloches rhag erledigaeth mewn gwledydd eraill.

2. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ffoaduriaid, 1951, yn diffinio ffoaduriaid fel:

"Pobl sydd oherwydd ofn credadwy o gael eu herlid oherwydd eu hil, crefydd, cenedligrwydd, aelodaeth o grŵp cymdeithasol penodol neu farn wleidyddol, y tu allan i wlad eu dinasyddiaeth ..."

3. Swyddfa Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR)

Sefydlwyd UNHCR i amddiffyn a chefnogi ffoaduriaid. Yn 2012 roedd cyllideb UNHCR yn $4.3 biliwn UD.

Tasg
 1. Torrwch o amgylch y cardiau Pwy sy'n ffoaduriaid? a rhowch un set yr un i bob is-grŵp o bobl ifanc.
 2. Gofynnwch i'r bobl ifanc ddarllen y diffiniadau o ffoaduriaid (gweler uchod).
 3. Yn eu his-grwpiau, dylai'r bobl ifanc edrych ar bob carden yn ei thro a phenderfynu a fyddai'r sawl a ddisgrifir ar y garden yn gymwys i gael statws ffoadur ffurfiol o dan y gyfraith ryngwladol neu beidio.
 4. Pan fyddant wedi gorffen didoli'r cardiau, rhannwch yr atebion isod.
 5. Trafodwch unrhyw ganlyniadau annisgwyl neu ddadleuol. A yw gwybodaeth y bobl ifanc am gyfreithiau dyngarol rhyngwladol wedi newid?
Pobl wedi'u cyhuddo o gyflawni trosedd ddifrifol yn eu gwlad eu hun sy’n dianc o afael yr heddlu. Ddim yn ffoaduriaid
Pobl sy'n cael eu herlid am eu bod nhw'n hoyw. Ffoaduriaid o bosibl (mae'r diffiniad yn niwlog)
Pobl y mae eu haddoldy wedi cael ei losgi gan eithafwyr crefyddol sy'n perthyn i grefydd fwyafrifol y wlad. Ffoaduriaid
Pobl sy'n dianc rhag tlodi eithafol. Ddim yn ffoaduriaid
Pobl y mae'r heddlu'n aflonyddu arnyn nhw oherwydd eu hethnigrwydd. Ffoaduriaid
Pobl y mae daeargryn wedi chwalu eu cartref. Ddim yn ffoaduriaid
Pobl a gafodd eu diswyddo a'u harestio oherwydd iddyn nhw ymgyrchu dros ryddid barn. Ffoaduriaid
Pobl sy'n gorfod gadael eu cartrefi oherwydd bod lefel y môr yn codi yn sgîl y newid yn yr hinsawdd. Ddim yn ffoaduriaid (er gwaetha'r term 'ffoadur hinsawdd')
2. O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd?

Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i bobl ifanc gwestiynu eu tybiaethau ynghylch i ble mae ffoaduriaid yn symud. Fe'i lluniwyd i brofi i ba raddau mae eu tybiaethau a gwybodaeth dderbyniedig yn adlewyrchu'r realiti ac yna i gwestiynu i ba raddau mae hyn yn bwysig. Mae nodyn ynghylch ffynonellau data yn yr amlinelliad o'r gweithgaredd uchod.

Tasg
 • Rhannwch y grŵp yn is-grwpiau.
 • Gofynnwch i bob is-grŵp lunio dwy restr ar sail yr hyn maen nhw'n ei wybod neu'n ei feddwl yn barod.
  1. Rhestr 1: Y 10 gwlad uchaf mae ffoaduriaid yn eu gadael a'r niferoedd yn fras.
  2. Rhestr 2: Y 10 gwlad uchaf mae ffoaduriaid yn symud iddynt a'r niferoedd yn fras.
 • Os bydd amser yn caniatáu, gofynnwch i'r is-grwpiau rannu rhai o'u syniadau (eu dwy neu dair gwlad uchaf) ond peidiwch â mynegi barn am eu hawgrymiadau, dim ond tynnu sylw at y gwahaniaethau ac yna rhoi'r rhestrau o'r neilltu.
 • Torrwch o amgylch y cardiau O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd? a rhowch un set yr un i bob is-grŵp o bobl ifanc. Mae 40 o gardiau i gyd; 20 o enwau gwledydd ac 20 o niferoedd. Mae'r cardiau'n fach ac felly fe'ch cynghorir chi i argraffu'r adnodd hwn ar bapur A3.
 • Gofynnwch i'r bobl ifanc rannu enwau'r gwledydd a'r niferodd yn ddwy restr.
  1. Rhestr 1: Y 10 gwlad uchaf mae ffoaduriaid yn eu gadael a'r niferoedd.
  2. Rhestr 2: Y 10 gwlad uchaf mae ffoaduriaid yn symud iddynt a'r niferoedd.
 • Darparwch y taflenni ateb. Gofynnwch i'r is-grwpiau gymharu eu rhestrau cyntaf, eu rhestrau yn defnyddio'r cardiau, a'r atebion. Beth mae'n nhw'n sylwi arno? Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng eu tair set o ffigurau? A yw'r bobl ifanc yn synnu at unrhyw wahaniaethau? Beth yw'r prif gasgliadau y gallant ddod iddynt?
 • Gwybodaeth allweddol: Yn 2014, gwnaeth 25,000 o bobl gais am statws ffoadur yn y DU a'r nifer yn 2015 oedd 32,400. Mae hwn yn rhoi cyd-destun i'r ystadegau byd-eang.
3. Adborth

Gofynnwch i'r is-grwpiau awgrymu un prif gasgliad yr un o ganlyniad i'r gweithgaredd. Ysgrifennwch y rhain ar y bwrdd.

Beth yw'r peth pennaf y maen nhw wedi'i ddysgu ynghylch o ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd? Ai gwledydd cyfoethog Ewrop yw prif gyrchfan ffoaduriaid? Beth yw goblygiadau hyn o ran y ffordd rydym ni'n cefnogi ffoaduriaid ar lefel fyd-eang?

I gael rhagor o gefndir am y pwnc, lawrlwythwch adnoddau SFYouth ‘Meddwl yn Feirniadol am Ffoaduriaid – Gwybodaeth Gefndir Ychwanegol'.

Pwy sy'n ffoaduriaid?

Pobl wedi'u cyhuddo o gyflawni trosedd difrifol yn eu gwlad eu hun sy’n dianc o afael yr heddlu. Pobl sy'n cael eu herlid am eu bod nhw'n hoyw.
Pobl y mae eu haddoldy wedi cael ei losgi gan eithafwyr crefyddol sy'n perthyn i grefydd fwyafrifol y wlad. Pobl sy'n dianc rhag tlodi eithafol.
Pobl y mae'r heddlu'n aflonyddu arnyn nhw oherwydd eu hethnigrwydd. Pobl y mae daeargryn wedi chwalu eu cartref.
Pobl a gafodd eu diswyddo a'u harestio oherwydd iddyn nhw ymgyrchu dros ryddid barn. Pobl sy'n gorfod gadael eu cartrefi oherwydd bod lefel y môr yn codi yn sgîl y newid yn yr hinsawdd.

O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd?

Affganistan 2,556,522 Pacistan 1,616,495
Syria 2,468,341 Iran 857,352
Somalia 1,121,692 Libanus 856,259
Swdan 649,285 Gwlad yr Iorddonen 641,894
Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo 499,499 Twrci 609,911
Myanmar 479,591 Kenya 534,920
Irac 401,362 Chad 634,461
Colombia 396,614 Ethiopia 433,933
Fietnam 314,069 Tsieina 301,045
Eritrea 307,966 UDA 263,618

Ystadegau UNHCR, 2014

O ble mae ffoaduriaid yn dod ac i ble maen nhw'n mynd? Taflen Atebion

O ble mae ffoaduriaid yn dod? (Y 10 gwlad uchaf)

1 Affganistan 2,556,522
2 Syria 2,468,341
3 Somalia 1,121,692
4 Swdan 649,285
5 Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo 499,499
6 Myanmar 479,591
7 Irac 401,362
8 Colombia 396,614
9 Fietnam 314,069
10 Eritrea 307,966

I ble mae ffoaduriaid yn mynd? (Y 10 gwlad uchaf)

1 Pacistan 1,616,495
2 Iran 857,352
3 Libanus 856,259
4 Gwlad yr Iorddonen 641,894
5 Twrci 609,911
6 Kenya 534,920
7 Chad 634,461
8 Ethiopia 433,933
9 Tsieina 301,045 
10 UDA 263,618

Ystadegau UNHCR, 2014 UNHCR, 2014

Cyfeiriadau:
1Oxfam (2016) – A Poor Welcome From the World’s Wealthy.