Banner-Logo

Eiriolaeth ac Arweinyddiaeth

Gweithred wleidyddol gan unigolyn neu grŵp yw eiriolaeth. Ei nod yw dylanwadu ar benderfyniadau y mae sefydliadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol yn eu gwneud. Gall eiriolaeth gynnwys llawer o weithgareddau y mae person neu sefydliad yn eu gwneud.

Eiriolaeth yn gryno

Gweithred wleidyddol gan unigolyn neu grŵp yw eiriolaeth. Ei nod yw dylanwadu ar benderfyniadau y mae sefydliadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol yn eu gwneud. Gall eiriolaeth gynnwys llawer o weithgareddau gan unigolion neu sefydliadau. Mae'r rhain yn cynnwys ymgyrchoedd yn y cyfryngau, siarad cyhoeddus a darparu ymchwil. Mae lobïo (yn aml gan grwpiau lobïo) yn fath o eiriolaeth lle cysylltir yn uniongyrchol â phobl sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch mater. Mae lobïo'n digwydd yn aml mewn gwleidyddiaeth fodern ac mae llawer o sefydliadau, grwpiau ac unigolion yn ei gyflawni. Er enghraifft, amcangyfrifir bod 15,000 o lobïwyr amser llawn yn gweithio yn Washington DC, prifddinas UDA.

Pwy bynnag rydych chi am ei lobïo, mae rhai cynghorion sylfaenol ar gyfer eiriolaeth dda.

 

Y Cylch Eiriolaeth

Yn gyntaf, dilynwch y Cylch Eiriolaeth. Dechreuwch drwy wybod beth rydych chi am ei newid ac yna dilynwch y cylch o gam gweithredu i gam gweithredu. Unwaith y byddwch chi wedi monitro a gwerthuso eich cynnydd, mae'r cylch yn ailddechrau trwy ofyn a oes unrhyw beth arall rydych chi am ei newid yn awr.

Sut mae eirioli

 • Diffinio neges CAMPUS (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol) sy’n cynnwys dim mwy na phum datganiad i esbonio'r hyn rydych chi'n eirioli drosto.
 • Datblygu eich proses eiriolaeth dan fantell prosesau mwy - creu cysylltiadau â mentrau mwy (er enghraifft, ymgyrchoedd Oxfam, mudiadau rhyngwladol, neu gynlluniau lleol).
 • Cael hyd i gefnogwyr a thystebau gan gynrychiolwyr sefydliadau ac enwogion - rhoi wyneb i'ch ymgyrch (yn yr ysgol neu'r tu allan).
 • Creu cynllun strategol.
 • Defnyddio'r arfau sydd gennych (dogfennau, cyfreithiau).
 • Dewis yr amser iawn i gysylltu â gwleidyddion neu'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau.
 • Cyrraedd y cyfarfod yn brydlon gan ddod â deunyddiau gyda chi (copi o'ch datganiad, cyfeiriadau ac erthyglau sy'n cefnogi eich cynnig).
 • Monitro pob cam ac adolygu'r cynllun strategol.
 • Gwerthuso a chofnodi eich cynnydd a'ch dysgu.

Cynllun strategol

 1. Byddwch yn drefnus: A yw hon yn ymgyrch ddefnyddiol ar y mater dan sylw? Ai chi yw'r bobl iawn i gynnig ymgyrch? Pryd dylai’r ymgyrch ddechrau a gorffen? Beth yw cost yr ymgyrch? Pa adnoddau sydd gennych? Pa adnoddau y mae angen i chi chwilio amdanynt? Sut?
 2. Dadansoddi'r broblem: Pa faterion y mae arnoch eisiau eu trawsnewid? Sut gallwch chi symud pobl o ddicter i weithredu? I ddatrys y broblem, pwy ddylai wneud beth? Pwy all eu darbwyllo i weithredu? Pryd y dylai penderfyniadau gael eu gwneud?
 3. Gwaith polisi: Cynnal ymchwil weithredol i gasglu tystiolaeth a syniadau ynghylch atebion ac argymhellion. Byddwch yn gredadwy! Daliwch ati i ganolbwyntio ar yr amcanion a chadarnhau eich ffynonellau. Canolbwyntiwch ar dargedau a dangos yr effaith ar fywydau pobl trwy eich storïau.
 4. Diffinio eich strategaeth: Pa amcan CAMPUS (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol) rydych chi am ei gyflawni? Pwy sydd â'r grym i ddylanwadu arno? Beth yw'r amodau allanol (Dadansoddiad PEST - ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol)?
 5. Dadansoddi grym: Pa sefydliadau sy'n diffinio'r rheolau? Pwy fydd yn colli grym yn sgil newid y rheolau? Pwy fydd yn cael eu grymuso?
 6. Targedau: Pwy yw fy nhargedau?
 7. Dadansoddiad risg: Pa risgiau sydd ynghlwm wrth eich cynnig? Beth all fynd o'i le a sut byddwch chi'n osgoi hynny?
 8. Pwyso: Gallwch wneud hyn trwy (a) perswadio (dadleuon clir, rhesymegol); (b) ysgogi (creu sefyllfa lle mae'r ddwy ochr ar eu hennill); a / neu (c) condemnio (creu pwysau moesol)
 9. Gwerthuso: 1. A ydym ni wedi codi ymwybyddiaeth ymhlith ein targedau eiriolaeth A yw targedau’r eiriolaeth yn ymwybodol o'r mater a'i bwysigrwydd, ac a ydyn nhw'n deall eich negeseuon a'ch amcanion? 2. A ydym ni wedi llwyddo i newid polisïau? A yw targedau’r eiriolaeth wedi addasu eu polisïau i adlewyrchu eich galwadau lobïo ac eiriolaeth? 3. A ydym ni wedi llwyddo i newid ymarfer? A wnaeth targedau’r eiriolaeth newid eu gweithredoedd mewn gwirionedd, a gwneud penderfyniadau sy'n adlewyrchu galwadau eich lobïo a’ch eiriolaeth? 4. A ydym ni wedi llwyddo i newid bywydau pobl? A gafodd y newidiadau hyn mewn polisïau ac ymarfer effaith gadarnhaol ar fywydau pobl y mae'r mater yn effeithio arnyn nhw?

Cysylltu â'r sefydliadau

 • Dadansoddi amgylchedd y sefydliad (Sut mae'r sefydliad yn cael ei drefnu? Sut gallwn ni gysylltu â rhywun er mwyn codi eich cynnig?)
 • Cael manylion cyswllt yr unigolyn (chwiliwch am y ffigur proffesiynol iawn i gyfeirio eich neges ati/ato a cheisiwch gysylltu'n uniongyrchol â'r person hwnnw/honno)
 • Datblygu rhwydwaith (ymysg myfyrwyr, teuluoedd, sefydliadau lleol, cymunedau ar-lein, ac ati)
 • Paratoi ar gyfer eich cyfarfod (dogfen ffurfiol glir, rhannu tasgau ymhlith y cynrychiolwyr, dod â chynllun B, rhag ofn na chaiff cynllun A ei gymeradwyo)
 • Dangos ymarfer gorau ar yr un mater
 • Arddangos eich datganiad yn y ffordd orau posibl (er enghraifft, cynnwys y logo a'r prif negeseuon yn y neges e-bost)
 • Cynnig cyhoeddusrwydd i'r sefydliad a diolch iddo am eirioli dros eich achos.

Y cyfryngau

 • Creu eich newyddion.
 • Cael hyd i'r bwlch lle mae angen gwybodaeth.
 • Creu cysylltiadau uniongyrchol â newyddiadurwyr yn y cyfryngau.

Rhai termau eiriolaeth

Termau wedi'u codi o becyn cymorth South Voices on Climate Change Advocacy1.

Ymgyrch
Prosiect neu weithredu trefnus a luniwyd i ennyn ymateb penodol gan gynulleidfa benodol.

Actifiaeth
Ysgogi cefnogwyr a/neu fuddiolwyr i weithredu er mwyn creu cyhoeddusrwydd a/neu lobïo a phwyso ar bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Creu Cynghreiriau
Ennyn cefnogaeth, ysgogi a chydlynu grwpiau a mudiadau eraill i gefnogi ateb penodol i broblem neu fater.

Codi Ymwybyddiaeth
Cynyddu gwybodaeth y cyhoedd (neu rai o'r cyhoedd) am fodolaeth problem neu fater penodol.

Lobïo
Cysylltu'n uniongyrchol, fel arfer trwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb, â phobl sy'n gwneud penderfyniadau neu unigolion dylanwadol iawn, er mwyn eu perswadio i weithredu mewn ffordd benodol.

Gwaith Polisi
Ymchwilio i faterion a phroblemau, casglu tystiolaeth a nodi'r atebion neu'r camau gweithredu a argymhellir.

Ymgyrchu Cyhoeddus
Ennyn cefnogaeth ac ysgogi'r cyhoedd (neu rai o'r cyhoedd) i gefnogi ateb penodol i broblem neu fater.

Addysgu'r Cyhoedd
Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd (neu rai o'r cyhoedd) ynghylch natur a/neu achosion problem neu fater penodol.

 

Cyfeiriadau:
1South Voices on Climate Change. Start Here! Ar gael o'r wefan: http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/07/SV_toolkit_1_English_web.pdf