Banner-Logo

Penderfynu Gweithredu

Sut rydym ni'n dechrau casglu syniadau i fynegi ein teimladau a sut gallwn ni ymateb i achosi newid cadarnhaol? Sut gallwn ni ddechrau cynllunio camau gweithredu pendant?

Beth ydym ni am wneud?

Unwaith y byddwch wedi dadansoddi a nodi'r prif fater yr hoffech weithio arno gyda'ch grŵp, mae'n bryd i chi benderfynu ar gamau gweithredu'r grŵp.

  1. Edrychwch ar y Canllawiau Gweithredu a luniwyd ar gyfer amrywiaeth o faterion ar wefan SFYouth. Gwnewch hyn ar eich pen eich hun neu mewn grwpiau bach. Fel arall, gallech gasglu syniadau trwy ymchwilio ar-lein i'r hyn y mae grwpiau eraill o bobl ifanc neu fudiadau wedi'i wneud i godi ymwybyddiaeth o faterion byd-eang.
  2. Rhannwch eich canfyddiadau â’ch grŵp. Rhestrwch yr holl gamau gweithredu posibl, gan ofyn i bob aelod o'r grŵp ysgrifennu cynnig ar bapur gludiog (post-it) neu ar fwrdd gwyn. 'Taflu syniadau' neu 'gawod o syniadau' yw enw'r dull hwn. Mae'n bwysig eich bod yn gadael i'ch dychymyg lifo'n rhydd, a chofnodi pob syniad.
  3. Ceisiwch glystyru'r syniadau yn ôl eu prif nodweddion cyffredin (gallan nhw gyfeirio at y math o gam gweithredu neu'r testun penodol neu'r gynulleidfa a dargedir).
  4. I helpu â'r broses gwneud penderfyniadau, gofynnwch i bob aelod o'r grŵp ddewis y cynnig y maen nhw'n ei hoffi fwyaf ac esbonio pam. Yn olaf, gofynnwch i'r holl aelodau fynegi eu dewisiadau terfynol (ar ôl gwrando ar ddewisiadau pobl eraill a'u rhesymau). Unwaith y byddwch wedi cyfri'r pleidleisiau i ddewis y gweithgaredd, byddwch chi'n barod i ddechrau'r broses gynllunio.

Mae'n werth ceisio cyrraedd consensws fel grŵp lle bynnag y bydd hynny'n bosibl, gan fod hynny'n golygu y bydd holl aelodau'r grŵp yn fwy tebygol o fod yn gryf eu cymhelliad a chyfrannu'n llawn at y cynnig a ddewiswyd!

Teitl a geiriau allweddol

Unwaith y byddwch wedi nodi eich cam gweithredu, mae'n hanfodol bwysig diffinio teitl a rhai geiriau allweddol er mwyn ysgrifennu disgrifiad byr o'r syniad.

Mae'n rhaid i'r teitl fod yn fyr, yn effeithiol, ac yn hawdd ei gofio a'i gyfleu mewn logo. Rhag ofn eich bod am greu tudalen Facebook neu dudalen gwe, gwiriwch a yw'r teitl hwnnw'n bod yn barod trwy chwilio amdano gan ddefnyddio chwilotwr fel Google.

Gweithgaredd

Ysgrifennwch grynodeb byr o'ch cam gweithredu i'w rannu ag eraill, gan ddefnyddio rheol y 6 chwestiwn allweddol (beth, ble, pryd, pwy, pam a sut)1 heb ddefnyddio mwy na ryw 15-20 o linellau.

Cyfeiriadau:
1I gael rhagor o wybodaeth am weithgaredd y 6 chwestiwn allweddol, darllenwch y Sgil ‘Meddwl yn Feirniadol’.