Banner-Logo

Gwerthuso Camau Gweithredu

Pa agweddau ar y camau gweithredu rydym ni am eu hasesu?
Beth allwn ni ei ddysgu o'r profiad?
Beth allwn ni ei wella?

Edrych yn ôl

Mae gwerthuso'n rhan bwysig iawn o unrhyw brosiect neu swydd. Felly mae'n dda mynd i'r arfer o werthuso popeth rydych chi'n ei wneud, o oedran ifanc. Peidiwch ag aros i oedolyn werthuso eich perfformiad - gallwch wneud hynny eich hun!

Nid cael marc da yw nod y gwerthuso, ond yn hytrach asesu i ba raddau rydym ni wedi cyflawni ein hamcanion ac i feddwl am bopeth rydym wedi'i ddysgu a fydd yn ein helpu i wella ein camau gweithredu yn y dyfodol.

Yma byddwn yn cynnig rhai technegau i helpu i werthuso gwahanol agweddau ar gamau gweithredu.

Gwerthuso'r prosiect

Galwch eich grŵp at ei gilydd ac eisteddwch mewn cylch i drafod yr agweddau canlynol ar eich prosiect. Mae'n bwysig iawn nodi'r sylwadau a rhoi digon o amser i bob aelod fynegi barn heb feirniadaeth.

Agweddau ar y camau gweithredu:

 • Adborth cyffredinol ar y cam gweithredu (sut mae'r cyfranogwyr yn teimlo ynghylch canlyniadau'r gweithredu).
 • Proses y trefniadau mewnol (sut roedd y cyfranogwyr yn teimlo yn ystod y cam gweithredu, sut y cyflawnwyd y tasgau).
 • Cyfathrebu mewnol ymhlith y grŵp (sut roedd negeseuon a thasgau'n cael eu rhannu).
 • Cyfathrebu allanol (sut roedd rhanddeiliaid yn derbyn gwybodaeth ac yn cael eu cynnwys yn y gweithredu).
 • Y gwersi a ddysgwyd (yr hyn y gellir ei ddysgu o'r profiad).
 • Gwaith dilynol (yr hyn y gellir ei wneud nesaf).

Gwerthusiad personol

Tair cadair

Eisteddwch ar gadeiriau mewn cylch gan adael tair cadair wag. Ysgrifennwch ar y cadeiriau gwag

 • Beth wnes i ei fwynhau fwyaf
 • Y brif her
 • Hoffwn ddweud...

Gofynnwch, ar hap, i bob aelod o'r grŵp symud i'r cadeiriau gwag a threulio munud yn siarad am eu teimladau am y gweithredu yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y gadair. Gwnewch hyn dro ar ôl tro nes bod pawb wedi cael cyfle i fynegi barn.

Paciau, peiriant golchi dillad, bin sbwriel

Cymerwch dri phoster a thynnu llun un o'r pethau canlynol ar bob un: paciau; peiriant golchi dillad; bin sbwriel. Rhowch dri phapur gludiog o liwiau gwahanol i bob aelod o'r grŵp a gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu'r canlynol ar y papurau ac yna eu gludo ar y posteri:

 • Un lliw ar gyfer paciau - beth rwy'n ei gario gyda mi yn dilyn y profiad.
 • Lliw arall ar gyfer y peiriant golchi dillad - beth roeddwn wedi’i fwynhau ond a allai gael ei wneud yn wahanol.
 • Lliw arall ar gyfer y bin sbwriel - rhywbeth nad oeddwn i wedi'i fwynhau am y profiad.

Dewch at eich gilydd ac esbonio'r sylwadau yn ôl y prif ddeilliannau a gofynnwch i'r aelodau fyfyrio a chynnig adborth yn eu tro.

Sut mae rhoi adborth

Ystyr adborth yw sylwadau am rywbeth y mae rhywun wedi'i wneud neu'i ddweud. Gall fod yn gadarnhaol neu'n feirniadol (negyddol).

Mae rhoi a derbyn adborth yn sgil a bydd angen i chi helpu aelodau'r grŵp i ddysgu sut mae gwneud hyn. Yn rhy aml, derbynnir adborth fel beirniadaeth ddinistriol er nad dyna oedd bwriad y siaradwr. Y geiriau allweddol yng nghyswllt adborth yw 'parch' a 'dadleuon'.

Wrth roi adborth, mae'n bwysig parchu'r person arall, canolbwyntio ar beth yr oedd ef/hi wedi'i wneud neu'i ddweud, a rhoi rhesymau dros eich safbwynt.

Mae'n well dweud,
“Rwy'n anghytuno'n bendant â'r hyn ddwedaist ti oherwydd....”
yn hytrach na dweud
“Sut gelli di fod mor dwp, fedri di ddim gweld bod....?”

Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n hawdd rhoi adborth negyddol sy'n gallu achosi loes.

Mae'n bwysig cael hyd i ffyrdd o sicrhau bod pobl yn rhoi adborth mewn dull cefnogol. Er enghraifft:

 • Sicrhau bod pobl yn dechrau eu hadborth â datganiad cadarnhaol.
 • Parchu'r person arall a pheidio â gwneud sylwadau bychanol.
 • Canolbwyntio ar yr ymddygiad yn hytrach nag ar yr unigolyn.
 • Cynnig rheswm am yr hyn a ddywedant.
 • Cymryd cyfrifoldeb am yr hyn y maen nhw’n ei ddweud trwy ddefnyddio datganiadau person cyntaf (fi).

Gall derbyn adborth fod yn lletchwith, yn enwedig pan fydd anghytuno. Mae sicrhau bod pobl yn cadw eu hyder a'u bod yn teimlo bod cefnogaeth iddyn nhw yn rhan hanfodol o'r broses adborth ac yn eu helpu i ddysgu o'u profiadau.

Anogwch bobl i wrando'n ofalus ar yr adborth heb fwrw arni ar unwaith i’w hamddiffyn eu hunain neu eu safbwynt. Mae'n neilltuol o bwysig fod pobl yn deall beth yn union y mae'r sawl sy'n rhoi'r adborth yn ei feddwl a'u bod yn cymryd amser i bwyso a mesur yr hyn a ddwedwyd cyn ei dderbyn neu'i wrthod.