Banner-Logo

Gwneud Penderfyniadau

Sut rydym ni'n gwneud penderfyniadau gwybodus? Beth mae angen ei ystyried?

Gwneud Penderfyniadau

Rydyn ni'n gwneud penderfyniadau bob dydd a phob eiliad o'n bywyd. Rydyn ni'n dewis beth i'w wisgo, pa fwyd i'w fwyta, pa ffrindiau rydym ni'n cwrdd â nhw a beth rydym ni’n ei feddwl.p>

Wrth wneud penderfyniadau unigol, fel arfer mae dwy broses feddyliol ar waith gennym:

  • Greddf, ein teimlad greddfol am gamau gweithredu posib. Mae'n gyfuniad o'n profiadau yn y gorffennol a'n gwerthoedd. Yn aml, gwyddom fod rhywbeth yn teimlo'n iawn. Gall hyn, yn sicr, ein helpu i wneud penderfyniadau, ond mae'n seiliedig ar deimladau a meddyliau yn hytrach na dadansoddi neu feddwl yn feirniadol.
  • Sail rhesymu yw ffeithiau a ffigurau, dadansoddi a meddwl yn feirniadol. Mae'n ein helpu i wneud penderfyniadau gwybodus ond nid yw'n ystyried ein teimladau emosiynol.

Pan fyddwn ni'n gwneud penderfyniadau pwysig a all newid ein bywydau, fel dewis pa bwnc i'w astudio yn y brifysgol neu ddewis gŵr neu wraig, mae'n bwysig cyfuno greddf a rhesymu.

Dyma broblemau a allai ein hatal rhag gwneud penderfyniad gwybodus:

  1. Dim digon o wybodaeth. Gall hyn ddigwydd pan nad oes amser i chi wneud penderfyniad. Beth bynnag am hynny, ceisiwch flaenoriaethu'r wybodaeth sydd ei hangen a chymryd rhywfaint o amser i wneud penderfyniad gwybodus.
  2. Gormod o wybodaeth. Problem eithaf cyffredin yn yr oes ddigidol fodern yw bod cymaint o wybodaeth gennym nes ei bod hi'n mynd yn anodd dewis yr agweddau pwysig i'w hystyried er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus.
  3. Penderfyniadau grŵp. Mewn grŵp, mae gan bob unigolyn ei safbwynt yn seiliedig ar werthoedd a phrofiadau personol. Mae rhannu syniadau'n cyfoethogi'r broses gwneud penderfyniadau, gan y gallem ni ehangu ein safbwynt neu newid ein persbectif. Gallai'r broses o wneud penderfyniadau fod yn gyflym iawn os bydd pob aelod o'r grŵp yn rhannu safbwyntiau tebyg o ran beth i'w wneud, ac os byddwch chi'n llwyddo i gael consensws. Ond gallai gymryd amser hir iawn os bydd gan bobl safbwyntiau gwahanol ar sut mae delio â mater. Felly, gadewch i bob aelod ddadlau dros ei safbwynt ei hun, ac os na lwyddwch i gyfuno'r gwahanol safbwyntiau, gadewch i'r aelodau benderfynu trwy bleidlais. Cofiwch fod penderfyniadau grŵp yn broses greadigol ac felly, gallai unrhyw ddewisiadau a wrthodir fod yn arfau defnyddiol i'w cadw wrth law ar gyfer penderfyniadau neu weithredu yn y dyfodol. (I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y sgil 'Penderfynu ar Gamau Gweithredu').
  4. Buddiannau cudd. Weithiau, gall ffactorau allanol, neu bobl a allai gael budd o un o'n penderfyniadau, ddylanwadu arnom ni.
  5. Cysylltiad emosiynol. Mae penderfyniadau'n golygu newid y sefyllfa bresennol, ac mae'n anodd cymryd y cam cyntaf weithiau.
  6. Dim cysylltiad emosiynol. Weithiau, mae'n anodd gwneud penderfyniadau oherwydd nad oes ots gennym amdanyn nhw. Ceisiwch ganolbwyntio a llunio rhestr o'r manteision a'r anfanteision o ran sut y byddai'r penderfyniad yn effeithio ar eich bywyd.

Gweithgaredd Greddf a Rhesymu

Cymerwch ddalen o bapur A4 a'i rannu ar ffurf y tabl canlynol. Meddyliwch am fater y mae angen i chi wneud penderfyniad arno a threuliwch ychydig o amser yn ysgrifennu eich teimladau ar bapur. Bydd hyn yn gymorth mawr â gwneud penderfyniad gwybodus!

  O blaid Yn erbyn
Greddf    
Rhesymu