Banner-Logo

Defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Sut gallwch chi ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i helpu eich llais i gyrraedd pobl o gwmpas y byd?

Canllaw ar y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn symud mor gyflym nes ei bod yn anodd gwybod ble mae dechrau. Erbyn i chi ddarllen hwn, mae'n bosibl y bydd llawer o'r cyngor ynddo ar ei hôl hi. Ond mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ddylanwadol iawn. Er enghraifft, anfonir 400 miliwn o negeseuon trydar bob dydd. Bydd y cynghorion hyn yn eich helpu i gysylltu â'r rhwydwaith byd-eang anferthol hwn.

Ysgrifennwyd y Canllaw ar y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr ar gyfer busnesau. Ond mae'n drosolwg defnyddiol.

Mae llawer o safleoedd cyfryngau cymdeithasol y gallwch fod am eu harchwilio ac mae rhai newydd yn cael eu sefydlu trwy'r amser. Fodd bynnag, mae'r canllaw hwn yn canolbwyntio ar chwech o'r prif gyfryngau cymdeithasol sef Blogiau, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp a Snapchat.

Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol Poblogaidd

Blog Cylchgrawn neu bapur newydd ar-lein personol yw blog.
Datblygwch eich blog ar safleoedd fel Tumblr neu Wordpress.
Mae blog yn caniatáu i chi drafod eich materion yn fanwl. Gallwch bostio lluniau a chysylltu fideos a ffeiliau sain.
I gael rhagor o wybodaeth darllenwch: Canllaw ar Flogio i Ddechreuwyr..
Twitter Rhwydwaith cymdeithasol ar-lein a safle microflogio yw Twitter. Bydd defnyddwyr yn postio negeseuon byr 140 nod, a elwir yn negeseuon trydar/trydariadau.
Bydd defnyddwyr yn cysylltu â'i gilydd trwy 'ddilyn' defnyddwyr eraill neu dderbyn 'dilynwyr'.
Mae trydar @ yn anfon trydariad i'r cyfrif hwnnw. Mae # yn caniatáu i ddefnyddwyr digyswllt weld trydariadau ar yr un pwnc.
I gael rhagor o wybodaeth darllenwch: Canllaw dechrau arni â Twitter.
Facebook Rhwydwaith cymdeithasol ar-lein yw Facebook.
Mae'r defnyddwyr yn unigolion, sefydliadau a busnesau. Gall eich proffil fod yn gyhoeddus neu'n breifat, felly gwiriwch eich gosodiadau!
Mae defnyddwyr yn ychwanegu ‘ffrindiau’ ac yn 'hoffi' negeseuon y mae defnyddwyr eraill yn eu postio. Maen nhw'n postio’r hyn sydd ar eu meddwl. Gall postiadau amrywio o ran eu hyd a chynnwys dolenni, lluniau, fideo a sain.
I gael rhagor o wybodaeth darllenwch y Canllawiau ar Facebook i Ddechreuwyr..
Instagram Gwasanaeth ar-lein symudol ar gyfer rhannu ffotograffau, rhannu fideos, a rhwydweithio cymdeithasol yw Instagram. Mae hidlyddion ac arfau golygu Instagram yn fodd i ddefnyddwyr greu cynnwys gweledol trawiadol.
Bydd defnyddwyr yn tynnu lluniau ac yn ffilmio fideos, ac yn eu rhannu’n gyhoeddus neu'n breifat ar yr ap, ac ar lwyfannau rhwydweithio cymdeithasol erailll, fel Facebook, Twitter, Tumblr a Flickr. Mae Instagram yn caniatáu i ddefnyddwyr greu hunaniaeth weledol gref ar gyfer eu hymgyrch a'i rhannu.
I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y canllaw Sut mae defnyddio Instagram.
WhatsApp Gwasanaeth negeseuon gwib ar gyfer ffonau clyfar yw WhatsApp.
Mae'n defnyddio'r rhyngrwyd er mwyn anfon negeseuon testun, dogfennau, delweddau, fideo, lleoliad y defnyddiwr a negeseuon sain i rwydwaith y defnyddiwr. Gan fod WhatsApp yn defnyddio'r rhyngrwyd, nid yw’n codi tâl SMS ar ei ddefnyddwyr.
Snapchat Gwasanaeth negeseuon amlgyfrwng yw Snapchat.
Bydd defnyddwyr yn creu 'snapiau'. Gall snapiau gynnwys ffotograffau, fideos byr, testun, darluniau ac effeithiau. Gellir anfon snapiau yn breifat at ddolenni cyswllt detholedig neu eu hychwanegu at 'stori' led gyhoeddus.
Un o nodweddion allweddol Snapchat yw ei fod yn dileu snapiau a storïau yn awtomatig yn fuan ar ôl iddyn nhw gael eu gweld. Mae cyfle cyfyngedig iawn i gadw neu i dynnu sgrinlun o snapiau.
Yn 2016, roedd 100m o ddefnyddwyr dyddiol gan Snapchat. Mae potensial i ymgyrchwyr allu'i ddefnyddio i gyfathrebu'n gyflym â nifer fawr o ddefnyddwyr.
I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y canllaw Sut mae defnyddio Snapchat.

Cynghorion ar gyfer Llwyddiant gan un o Ymgyrchwyr Digidol Oxfam

Bellach, mae llawer o sefydliadau'n cyflogi arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â chefnogwyr a chwsmeriaid. Mae un o ymgyrchwyr digidol Oxfam yn rhannu’i chynghorion ar gyfer llwyddiant.

1 Ystyriwch yn ofalus pa safleoedd cyfryngau cymdeithasol yw'r gorau ar gyfer y gwaith rydych chi'n ei wneud. Er enghraifft, mae trydar yn beth byw, digymell a chyflym, ond ni allwch gynnwys llawer o eiriau mewn neges 140 nod.
2 Pa bynnag safle rydych chi'n ei ddefnyddio, ceisiwch bostio llun bob tro. Mae rhychwant sylw pobl yn fyr a bydd llun yn hawlio'u sylw.
3 Cofiwch fod y cyfryngau cymdeithasol 'yn gymdeithasol'. Mae'n fwy na chyfle i chi siarad â'r byd. Mae'n sgwrs. Felly ymatebwch i sylwadau, ewch ati i aildrydar a phostio ar dudalennau pobl eraill. Cadwch y sgyrsiau’n fyw.
4 Ceisiwch bostio bob dydd. Buan iawn y bydd tudalen yn mynd i edrych yn farwaidd iawn os na chaiff ei diweddaru'n rheolaidd a'i chadw'n fywiog.
5 Cadwch eich postiadau'n gryno.
  • Blogiau: Anelwch am ryw 500 o eiriau.
  • Mae Facebook yn cuddio postiadau hir, felly ceisiwch ddefnyddio 2-3 brawddeg yn unig.
  • Mae Twitter yn caniatáu 140 nod yn unig, er bod modd i chi fyrhau dolenni cyswllt â https://bitly.com/.
6 ‘Dilynwch’ a ‘hoffwch’ ddefnyddwyr a sefydliadau sy'n rhannu eich nodau a'ch gwerthoedd. Byddan nhw'n eich dilyn chi, yn aildrydar eich postiadau ac yn ymuno yn y sgwrs.
7 Gofalwch eich bod yn caniatáu amser i wirio atebion a sylwadau, ac ymateb iddyn nhw.
8 Defnyddiwch yr arfau ymgysylltu am ddim (a elwir yn 'insights' ar Facebook) i ddarganfod pryd y mae eich cefnogwyr ar-lein amlaf a threfnwch fod cynnwys yn cael ei gyhoeddi bryd hynny.
9 Mae Hootsuite yn rhaglen ddi-dâl sy'n trefnu trydariadau, yn ymateb i gefnogwyr, ac yn gadael i chi weld yr hyn y mae defnyddwyr eraill yn siarad amdano.
10 Mae Bit.ly (gweler pwynt 5) yn creu dolenni cyswllt wedi'u teilwra a gallwch weld faint o bobl sy'n clicio ar y dolenni. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i nodi pa rai o'ch postiadau sy'n creu'r nifer fwyaf o gliciau.
11 Defnyddiwch #hashnodau, fel enwau gwledydd, ar Twitter, i gael mwy o bobl i ddangos diddordeb yn eich trydariadau.
12 Byddwch yn gyfredol.
Mae safleoedd cyfryngau cymdeithasol yn dod yn ffasiynol ac yn mynd yn hen ffasiwn yn gyflym iawn. Er enghraifft, dywed rhai fod Twitter ar ei ffordd allan a bod Reddit yn cymryd ei le. Byddwch yn gyfredol a rhoi cynnig ar safleoedd newydd.

Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Mae risgiau os na fyddwch yn dilyn rhai rheolau sylfaenol ynghylch diogelwch ar y rhyngrwyd, ac mae pawb yn adnabod rhywun sydd wedi dioddef seiber-fwlio neu firws ar y cyfrifiadur.

Dyma rai cynghorion i'ch helpu i gadw'n ddiogel ar-lein:

  • Sefydlwch gyfrifon newydd, dienw ar gyfer eich ymgyrch. Cadwch eich hunaniaeth bersonol a'ch hunaniaeth ymgyrchu ar wahân.
  • A yw'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi ar-lein yn caniatáu i ddieithryn eich adnabod chi a'ch lleoliad? Ni ddylai dieithryn fyth allu cael gwybodaeth o'ch postiadau ynghylch pwy ydych chi, sut rydych chi'n edrych a ble rydych chi'n byw neu'n mynd i'r ysgol.
  • Peidiwch byth â rhannu eich manylion cyswllt â phobl dydych chi ddim yn eu hadnabod nac yn sicr ohonyn nhw.
  • Peidiwch ag agor negeseuon e-bost na chlicio ar ddolenni rydych chi'n ansicr ohonyn nhw. Anwybyddwch negeseuon e-bost sbam a negeseuon naid.
  • Gwiriwch a defnyddiwch y gosodiadau preifatrwydd diweddaraf ar y safleoedd cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu defnyddio. Mae'r rhain yn newid o dro i dro.

Mae rhagor o wybodaeth fanwl ynghylch cadw'n ddiogel ar-lein ar gael yma:

Gweithgaredd – Pa Gyfryngau Cymdeithasol a Pham?

Edrychwch ar y senarios canlynol.

Penderfynwch pa gyfrwng cymdeithasol, yn eich barn chi, yw'r un gorau i'w ddefnyddio ym mhob senario, trwy baru'r cyfrwng cymdeithasol gorau â'r senarios. Anelwch am un cyfrwng cymdeithasol ar gyfer pob senario, er y byddwch fwy na thebyg yn defnyddio mwy nag un mewn bywyd go iawn.

Eglurwch eich dewisiadau.

Blogio Twitter WhatsApp
Facebook Instagram Snapchat
Senario Pa Gyfrwng Cymdeithasol a Pham
Rydych chi'n bresennol mewn digwyddiad lle mae gwahanol areithwyr yn rhoi cyflwyniadau.
Rydych chi am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch cefnogwyr am y gynhadledd trwy rannu sylwadau pwysicaf yr areithwyr.
 
Mae eich grŵp newydd gynnal stondin Masnach Deg lwyddiannus yng nghanol y dref.
Hoffech chi rannu ffotograffau i ddathlu'r digwyddiad â’ch grŵp a'ch cefnogwyr.
 
Rydych chi'n darllen erthygl yn y papur newydd ynghylch Nodau Datblygu Cynaliadwy.
Rydych chi wedi gwneud ychydig o ymchwil ac rydych chi'n anghytuno â'r hyn y mae'r papur newydd yn ei ddweud. Rydych chi am rannu'ch barn â'ch cefnogwyr.
 
Rydych chi'n cynllunio gweithgaredd ac rydych chi am greu grŵp lle gall y trefnwyr gyfathrebu â'i gilydd a rhannu negeseuon a dogfennau.  
Rydych chi'n cynllunio gweithgaredd cyffrous ac am rannu'r newyddion â'ch rhwydwaith o gefnogwyr ifainc.  
Rydych chi'n cynllunio ymgyrch ac wedi creu hunaniaeth weledol yr hoffech ei gwneud yn frand hawdd ei adnabod ar gyfer eich ymgyrch. Rydych chi am i'ch negeseuon fod yn greadigol, yn hawdd eu hadnabod ac yn gyson o ran eu golwg.  

'Does dim atebion 'cywir' neu 'anghywir' yn y gweithgaredd hwn. Fodd bynnag, mae'r dewisiadau hyn yn dangos un ateb posibl ar gyfer pob senario.

Atebion posibl