Banner-Logo

Defnyddio eich Llais

Beth yw ystyr defnyddio eich llais?
Sut gall eich llais helpu i wneud gwahaniaeth?

Beth yw ystyr defnyddio eich llais?

Cydnabyddiaeth: John McLaverty OxfamGB
Ystyr defnyddio eich llais yw dweud eich dweud am y pethau sy'n bwysig i chi.
Mae’r hyn y byddwch chi'n ei wneud, y bobl y byddwch chi'n eu targedu a sut y byddwch yn gwneud hynny yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ceisio'i newid.
Felly, meddyliwch am y canlynol:
Beth
ydw i am ei newid?
Mae angen nod clir ar bob ymgyrch. Felly byddwch yn glir ynghylch beth rydych chi am ei newid.
Pwy
all gyflawni'r newid hwnnw?
Meddyliwch am eich ‘targed’ – y person, y bobl, y sefydliad neu’r cwmni sy'n gallu cyflawni'r newid.
Gall fod gennych brif darged, unigolyn all gyflawni'r newid – er enghraifft, y Prif Weinidog neu gyfarwyddwr cwmni.
Neu hwyrach fod gennych darged eilaidd, rhywun a all fynd ar ôl y mater ar eich rhan neu gynnig cefnogaeth – er enghraifft, eich AS neu aelodau o'r cyhoedd sy'n llofnodi eich deiseb.
Sut
gallaf helpu i ysgogi'r newid rwyf am ei weld?
Wedyn, mae angen i chi benderfynu beth y byddwch yn ei wneud i ysgogi newid. Dylai'r camau a gymerwch fod:
Yn briodol - er enghraifft, bydd y ffordd y byddwch chi'n siarad â'ch AS yn wahanol i'r ffordd y byddwch yn siarad â phobl ifanc.
Yn gyraeddadwy - dylai fod yn rhywbeth y gallwch ei gyflawni â'r amser a'r adnoddau sydd ar gael, ac yn rhywbeth y bydd eich targed yn debygol o ymateb yn gadarnhaol iddo.

Gweithredu fel rhan o ymgyrch

Nodwch eich targed/targedau posibl ac un cam gweithredu y byddech chi'n ei gymryd ar gyfer yr ymgyrchoedd canlynol:
  Targed Pam?
Cael gwell cyfleusterau ailgylchu yn fy nhref neu ardal.    
Sicrhau bod pob plentyn yn y byd yn mynd i'r ysgol.    
Cael taith ddiwedd tymor i lan y môr cyn gwyliau'r haf.    

Camau ymgyrchu – Pwy a Pham?

Dyma bedwar cam ymgyrchu gwahanol. Pwy ydych chi'n meddwl yw targed(au) posib pob gweithred a pham? Rhowch un dewis o'r rhestr isod, ym mhob blwch yn y golofn 'Pwy' yn y tabl isod. Yna ysgrifennwch 'Pam' rydych chi'n meddwl mai hon yw'r weithred fwyaf priodol.
  1. Y cynrychiolwyr etholedig, y gweithwyr a'r aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'ch neuadd y dref bob dydd
  2. Pobl ar stryd brysur yr hoffech ofyn iddyn nhw lofnodi eich deiseb.
  3. Pobl ifanc yn eu harddegau yr hoffech dynnu eu sylw at fater
  4. Aelodau Senedd y DU
  Pwy? Pam?
Gwneud araith ffurfiol?
Cydnabyddiaeth: John McLaverty Oxfam GB
   
Siarad â'r cyhoedd wedi’ch gwisgo fel bwyd
Cydnabyddiaeth: John McLaverty Oxfam GB
   
Creu arddangosfa
Cydnabyddiaeth: John McLaverty Oxfam GB
   
Cynnal perfformiad
Cydnabyddiaeth: Lady Eleanor Holles School