Banner-Logo

Krytyczne myślenie. Edukacja

To ćwiczenie zaprojektowane zostało tak, aby pomóc młodym ludziom zastosować krytyczne myślenie w odniesieniu do tematyki powszechnej edukacji.

Streszczenie

Do wykonania tego ćwiczenia niezbędne jest, aby młodzież obejrzała animowany film Dunya Aur Larki (Świat i dziewczyna) stworzony w celu wspierania kampanii na rzecz dziewczęcej edukacji w Pakistanie. Młodzi ludzie identyfikują bariery z jakimi muszą zmierzyć się dziewczęta i chłopcy uczęszczające do szkół w Pakistanie, zapoznają się z podstawowymi danymi dotyczącymi edukacji w Pakistanie oraz sugerują jak wszystkie dzieci w Pakistanie mogą otrzymać edukację na wyższym poziomie.

W 2014 roku Pakistan był jednym z trzech krajów – oprócz Nigerii i Afganistanu – gdzie 21 milionów, spośród wszystkich 58 milionów żyjących na świecie dzieci nie uczęszczało do szkoły.

Cele uczenia się
 • Identyfikacja barier z jakimi zmierzyć się muszą dzieci uczęszczające do szkoły w Pakistanie oraz dokonanie rozróżnienia jakiego rodzaju bariery stoją przed dziewczętami, a jakie przed chłopcami.
 • Ocena wpływu tych barier w kontekście podstawowych danych dotyczących edukacji w Pakistanie.
 • Napisanie raportu, bądź przygotowanie prezentacji wyznaczającej priorytety, jakie powinny być podjęte, na rzecz poprawy dostępu do edukacji w Pakistanie.
Źródła
 • Dunya Aur Larki (Świat i dziewczyna) (film, 4 min 08 sek): http://bit.ly/2aBByUG.
 • Karta pracy : Statystyka Edukacji w Pakistanie.
Słowa kluczowe

Edukacja, Nierówności Płci, Konflikt, Klęski Żywiołowe, Molestowanie (‘Eve-Teasing’), Wyposażenie Szkół, , Budżet Przeznaczony Na Edukację, Nierówności, Niestabilna Sytuacja.

‘Eve-teasing’: molestowanie w miejscu publicznym, termin ten używany jest w Azji Południowej1.

Niestabilna sytuacja: Państwo o niestabilnej sytuacji, to państwo o niskich dochodach charakteryzujące się słabymi możliwościami i/lub słabą legitymizacją państwową obywateli narażonych na wszelkie wstrząsy2.

Instrukcja dla osoby prowadzącej.

Pakistan musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami w dostarczaniu edukacji każdemu dziecku zamieszkującemu to państwo. Ostatnie statystyki ukazały, że 7.3 milionów, lub jedno na troje dzieci w Pakistanie nie chodzi do szkoły.

 1. Rozpocznij od obejrzenia animowanego filmu Dunya Aur Larki (Świat i dziewczyna, 4 min 08 sek). Poproś, aby młodzież zidentyfikowała i stworzyła listę barier, którym dziewczęta poszukujące szkoły muszą stawić czoła. Młodzi ludzie mogą opisać te bariery w różny sposób, lecz lista powinna zawierać:
  • Stereotypy dotyczące płci, pochodzące od starszej męskiej części społeczeństwa, lecz początkowo wpajana przez matkę.
  • Dziewczęta są zatrzymywane w domu, aby wypełniać obowiązki domowe - społeczne ograniczenia.
  • Długa droga z domu do szkoły.
  • Brak dostępu do publicznego transportu, głównie w mniej zamożnych rodzinach.
  • Przemoc i konflikty niszczą szkoły, niestabilna sytuacja.
  • Klęski żywiołowe (powodzie) niszczą szkoły.
  • ‘Eve-teasing’ molestowanie w miejscach publicznych i na ulicach.
  • Brak klas szkolnych oraz wyposażenia, uboga infrastruktura szkolna.
  • Brak materiałów i wyposażenia dla nauczycieli, uboga infrastruktura szkolna.
  • Brak wody i sanitariatów w szkołach, uboga infrastruktura szkolna.
  • Narodowy budżet przeznaczony na edukację jest mały, w porównaniu z budżetem przeznaczonym na inne potrzeby państwa.
  • Nierówności, rząd sprzyja mężczyznom.
 2. Poproś młodzież o przedstawienie swoich pomysłów. Następnie podziel ich na dwie grupy:
  • Bariery edukacyjne dla dziewcząt.
  • Bariery edukacyjne dla dziewcząt i chłopców.

  Omówcie przedstawione przez młodzież pomysły. Ich odpowiedzi mogą być szczegółowe, postaraj się naprowadzić ich na pewne subtelności w tej dyskusji. Na przykład, stereotypy dotyczące płci odnoszą się głównie do dziewcząt. Brak wody w sanitariatach, jest szczególnie odczuwalny dla dziewcząt ze względu na brak komfortu podczas menstruacji, ale chłopcy, również, dotkliwie odczuwają brak wody. Jednakże, nauczyciel/ka bez podstawowych materiałów do pracy wpływa zarówno na dziewczęta jak i na chłopców.

 3. Przeanalizuj kartę pracy o Statystyce Edukacji w Pakistanie. Przedyskutuj skalę problemu zawartego w filmie oraz czy znajduje to odzwierciedlenie, lub jest uwzględnione w statystykach. Czy statystyki mogą zostać użyte do poparcia kwestii poruszonych w filmie i na odwrót? Dopasuj statystyki do sporządzonych przez młodzież notatek.
 4. Młodzi ludzie powinni następnie napisać „raport”, bądź zrobić prezentację ukazującą listę ich priorytetów, które mają poprawić dostęp do edukacji w Pakistanie. Raport i prezentacja powinna dotyczyć nie więcej niż pięciu punktów i może być zróżnicowana pomiędzy role jaką odgrywa rząd Pakistanu, społeczeństwo oraz darczyńcy.
  Rząd
  Pakistanu
  Całkowita odpowiedzialność za to, co się dzieje w obrębie kraju: pobieranie podatków, dopasowanie wydatków państwowych, inwestowanie w sektor usług publicznych takich jak budynki szkolne, szkolenia nauczycieli/nauczycielek oraz wdrażanie prawa.
  Jednakże, przemoc i konflikty zmniejszają efektywność rządu w Pakistanie. Taki stan określa się mianem niestabilnej sytuacji państwowej.
  Społeczeństwo Mieszkańcy działają razem, aby zmiana była możliwa: lokalne kampanie na rzecz lepszej edukacji, kampanie na rzecz praw dziewcząt i kobiet, społeczności wspierające szkoły i nauczycieli (PTAs, pomoc finansowa od indywidualnych firm i fundacji, dodatkowe zajęcia itp.)
  Darczyńcy Pakistanu Zamożne państwa z programem wsparcia: zapewniają dodatkowe fundusze dla Ministra Edukacji, zapewniają środki dla Organizacji Pozarządowych z programem edukacyjnym, trafiając do szczególnych grup – takich jak np. dziewczęta, dzieci z terenów wiejskich.
  Rola darczyńców i międzynarodowych programów wsparcia może wzrosnąć. W Pakistanie sytuacja jest trudna i skomplikowana. Pakistan, i wiele innych krajów, inwestują dużo poniżej celu ONZ do uzyskania 6% PKB na edukację. Według tego celu, kraje są w stanie wydać dużo więcej spośród swoich narodowych dochodów na kwestie edukacyjne, lecz na skutek podjętych decyzji tak się nie dzieje. Zatem czy darczyńcy powinni zrobić krok biorąc pod uwagę te okoliczności i zapewnić wsparcie dla edukacji?

  Sprecyzowanie odpowiedzi na to pytanie może obejmować wiele zewnętrznych czynników, których źródło tkwi i jest związane z niestabilną sytuacją w Pakistanie, lecz warte jest przedyskutowania.

  Młodzież powinna omówić swoje „raporty” i prezentacje.

  • Jak bardzo zgadzają się odnośnie priorytetów, które powinny zostać przyjęte?
  • Czy powszechna edukacja dotyczy tylko wydawania środków finansowych na szkoły, czy odniesie skutek również jako szeroko pojęta zmiana społeczna?
  • Jak będziemy mogli zaóważyć tą zmianę?
 5. Dyskusja grupowa
  Jaki jest zdaniem młodzieży powód, dla którego film nazwany został “Świat i dziewczyna”? Przykładowo tytuł mógł brzmieć „Szkoła i dziewczyna”. Czy tytuł filmu sugeruje młodym ludziom cokolwiek na temat barier edukacyjnych i tego jak je przezwyciężyć?
  Punkty do omówienia:
  • Istnieją społeczne bariery edukacyjne – np. podejście do praw dziewcząt, molestowanie, edukacja chłopców traktowana priorytetowo.
  • Nieprzyjazne środowisko polityczne – konflikty, przemoc, niepewność. Jak niestabilna sytuacja wpływa na powszechną edukację?
  • Pokonywanie barier jest zapewnianiem placówek szkolnych, podręczników i nauczycieli/nauczycielek. To wymaga dużych społecznych i politycznych zmian.

Karta pracy : Statystyka Edukacji w Pakistanie.

Statystyka Edukacji w Pakistanie
Ogół ludności kraju: 196 milionów
Ilość dzieci nie uczęszczających do szkoły podstawowej: 7.3 miliony (jedno na troje)
% spośród dzieci nie uczęszczających do szkoły podstawowej: 66%
Proporcja ilości chłopców w stosunku do ilości dziewcząt w szkole: 87%
Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela/nauczycielkę: 41
Budżet publiczny na edukację: 2% PKB (celem ONZ jest 6%)
Wskaźnik ilości osób, które ukończyły szkołę podstawową: 67%
Wskaźnik osób zapisanych do szkół średnich: 37%
Źródłowww.sendmyfriend.org  

Źródła
1https://en.oxforddictionaries.com/definition/eve-teasing
2https://en.wikipedia.org/wiki/Fragile_state