Banner-Logo

3. Kreatywność i innowacyjność

Wyniki uczniów

Kreatywność i innowacyjnoś

Zadanie rozwijające:

Warsztaty przyszłości

Czas trwania Osiem godzin (dwie sesje po cztery godziny), dodatkowo końcowe wydarzenie – spotkanie uczniów i decydentów.
Wymagania dotyczące pomieszczenia Sala komputerowa na drugą sesję.
Cel edukacyjny
  • uczniowie wymyślają nowe pomysły na rozwiązanie problemów. Znajdują połączenia między różnymi propozycjami;
  • uczniowie myślą kreatywnie na temat zaangażowania w zmiany w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Opis zadania (krok po kroku)
  Ta metoda pozwala uczniom na wyrażenie swojego zdania na temat wybranej kwestii globalnej, umożliwiając im w pierwszej kolejności przeanalizowanie różnych aspektów danej kwestii, a następnie sformułowanie swoich oczekiwań wobec lokalnych władz lub innych decydentów w celu polepszenia sytuacji.
Metoda Warsztaty przyszłości składa się z trzech faz, które można zrealizować podczas dwóch czterogodzinnych sesji.

Sesja pierwsza – cztery godziny

Faza analizy kontekstu: dwie godziny
Zaprojektowana by wydobyć kwestie trudne, pobudzając przy tym krytyczną analizę.
Kroki:

  1. Przeprowadź burzę mózgów, by stworzyć listę kwestii globalnych, które uczniowie uważając za ważne i trudne. Zapisz je na ponumerowanej liście na dużym flipcharcie.
  2. Poproś uczniów by zagłosowali na kwestie, które są ich zdaniem najważniejsze.

Faza propozycji I: dwie godziny
Ten etap ma na celu zmianę kwestii w konkretne propozycje do późniejszego zgłębiania i wprowadzania w życie. Propozycje nie muszą wiązać się z najbardziej popularnymi kwestiami.
Kroki:

  1. Omów z klasą pięć kwestii z samej góry listy i zastanówcie się, jak można je zamienić na propozycję działań (na przykład, „Zmiana klimatu wpływa na źródło utrzymania biednych rolników na całym świecie: można zmienić na „Musimy znaleźć sposoby by wspierać biednych rolników, których źródło utrzymania jest zagrożone przez zmiany klimatu“).
  2. Zapisz propozycje na ponumerowanej liście na flipcharcie.
  3. Poproś uczniów, by zagłosowali na trzy propozycje, które są dla nich najważniejsze. Liczba wybranych propozycji zależy od ilości grup, które później będą rozwijać te propozycje (w 25 osobowej klasie zazwyczaj jest to 4 – 5 grup). Uczniowie są zachęcani do wysuwania prawdziwych, konkretnych propozycji, które można wcielić w życie.

Sesja druga - cztery godziny

Faza propozycji II: dwie godziny

  1. 1. Poproś uczniów, by podzielili się na małe grupy i wybrali propozycje, nad którymi chcieliby pracować. Uczniowie pracują następnie według podanego wzoru: dlaczego (Dlaczego wybraliśmy tę propozycję? Jaką kwestią się zajmujemy?), co (Co chcielibyśmy zaproponować?) jak (Jak chcielibyśmy rozwinąć naszą propozycję?). Rozwinięte propozycje są zazwyczaj spisywane na flipchartach lub w formie prezentacji PowerPoint. Nadaje się im chwytliwe tytuły. Uczniowie są zachęcani do korzystania z Internetu podczas tego etapu, by mogli poszukać informacji dotyczących danej kwestii/propozycji. Mogą również udekorować swoją propozycję rysunkami, wycinankami, zdjęciami itd.

Faza analizy wykonalności: Dwie godziny
Uczniowie dzielą się swoimi propozycjami, aby otrzymać informację zwrotną oraz by przejść „analizę wykonalności“. Ma to na celu pokazanie, czy dane propozycje są możliwe do zrealizowania.
Kroki:

  1. Zorganizuj widownię, by uczniowie mogli podzielić się swoimi propozycjami przez publicznością. Uczniowie zazwyczaj prezentują te propozycje przed wychowawcą, innymi klasami oraz nauczycielami zaproszonymi na wstępną „analizę wykonalności“. Publiczność udziela informacji zwrotnej. Uczniowie mogą się do niej ustosunkować, jeżeli chcą.
  2. Poproś uczniów by przeszli do innej sali, pracowali w grupach i omówili otrzymaną informację zwrotną. Czy była ona pomocna? Czy zgadzają się z nią? Poproś, by włączyli ją do swoich propozycji, gdyż następnym krokiem będzie zaprezentowanie końcowych propozycji przez władzami lokalnymi bądź posłami/posłankami.

Wydarzenie końcowe – spotkanie uczniów i decydentów

Zorganizuj wydarzenie, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje propozycje przed decydentami. Uzgodnij z przedstawicielami władz lokalnych/innymi wpływowymi osobami, że odpowiedzą na wszystkie zaprezentowane przez uczniów propozycje i wybiorą jedną, która zostanie wcielona w życie. Dyskusja może następnie odbywać się przy pomocy strony internetowej SFYouth, gdzie uczniowie będą zachęcani do konfrontowania się z rówieśnikami w swoim kraju oraz z krajów partnerskich SFYouth, z przedstawicielami władz lokalnych oraz innymi decydentami na temat kwestii globalnych. Jednocześnie zachęca się ich do aktywnego zaangażowania na miarę młodych Europejczyków i obywateli globalnych.

Materiały Flipcharty, markery, papier, komputery
Komentarze Zadanie może zostać podzielone na oddzielne sesje. Nauczyciele mogą również przeprowadzić wybrane części zadanie.

 

 

Wyniki uczniów

Kreatywność i innowacyjność

Zadanie ewaluacyjne:

Sześć myślowych kapeluszy

Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Mam nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Cieszy mnie praca na inne sposoby.

Wiem, w jaki sposób mogę wykorzystać różne kreatywne sposoby (media społecznościowe, muzykę, teatr) by zaangażować innych.

Mam nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Przedstawiam i omawiam moje nowe pomysły z innymi

Badam możliwe technicznie rozwiązania wyzwań lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Wykorzystuję kreatywne sposoby (media społecznościowe, muzyka, teatr) by zaangażować innych.

Mam nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Myślę o przyszłości i planuję innowacje do inicjowania zmian w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wykorzystuję kreatywne sposoby (media społecznościowe, muzyka, teatr) by zaangażować innych w kwestie globalne.

CZAS TRWANIA Godzina
Wymagania dotyczące pomieszczenia Zadanie może być wykonane w małych grupach lub jako cała klasa.
Opis zadania (krok po kroku)
  Sześć myślowych kapeluszy est wypróbowanym i praktycznym narzędziem myślowym. Daje podstawę, by pomagać ludziom dokładnie wszystko przemyśleć poprzez kierowanie ich uwagi w jednym kierunku w danym czasie. Biały kapelusz to fakty, zielony to kreatywność, żółty to korzyści, czarny to ostrzeżenia, czerwony to uczucia, a niebieski to proces.

To prosta metafora mentalna. Łatwo jest nałożyć i zdjąć kapelusz. Każdy z nich ma inny kolor, a kolory symbolizują typy myślenia.

Każda osoba w klasie myśli używając tego samego kapelusza w tym samym czasie, podczas tego samego wyzwania myślowego – nazywamy to myśleniem paralelnym.

Sześć myślowych kapeluszy jest efektywnym narzędziem wspierającym produktywne, krytyczne myślenie, współpracę, komunikację i kreatywność. Sprawia, że punkt widzenia każdej osoby jest brany pod uwagę. Kłótnie i niekończące się dyskusje należą do przeszłości. Myślenie jest bardziej dogłębne.

Wybierz dowolną kwestię i zastosuj metodę Sześciu myślowych kapeluszy do poprowadzenia dyskusji. Obserwuj uczniów i oceń ich w zależności od stopnia spełnienia kryteriów oceny.

Materiały Tablica, markery, długopisy
Pomoce naukowe i wyposażenie  
Komentarze Więcej informacji: