Banner-Logo

6. Komunikowanie się i głos

Wyniki uczniów

Komunikowanie się i głos

Zadanie rozwijające:

Co to jest globalizacja?

CZAS TRWANIA 70 minut
Wymagania dotyczące pomieszczenia Możliwość przesuwania krzeseł i stołów po sali, w zależności od etapu zadania.
Cel edukacyjny
 • młodzież efektywnie przekazuje oraz rozumie złożone komunikaty i pomysły;
 • młodzież słucha aktywnie innych;
 • młodzież dzieli się, uzasadnia i broni swoich pomysłów oraz opinii. Wie, jak wpływać na innych.
Opis zadania (krok po kroku)
0.00

Celem tego zadania jest otwarta refleksja na temat znaczenia i konsekwencji globalizacji na poziomie lokalnym i globalnym.

Poproś uczniów aby napisali na karteczkach samoprzylepnych lub kartce papieru pięć przymiotników, które według nich opisują globalizację.

5.00

Poproś uczniów, by podzielili się w grupach pięcioma słowami, które zapisali na kartkach i by omówili powody swoich wyborów. Na koniec mają napisać wspólną definicję globalizacji.

20.00

Zbierz wszystkie grupy i poproś ich przedstawicieli o odczytanie grupowych definicji. Zanotuj na tablicy rzeczy, które powtarzały się w różnych prezentacjach.

35.00

Ustaw kilka krzeseł w kółku na środku sali – jedno krzesło na grupę – i poproś każdą z grup, aby wyznaczyła swojego przedstawiciela, który usiądzie na środku i będzie ich reprezentował.

Przedstawiciele muszą promować definicję globalizacji stworzoną przez grupę oraz trzy wspólne cechy w imieniu całej klasy.

Tym sposobem klasa uzgodni wspólną definicję globalizacji podczas negocjacji przedstawicieli grup.

55.00 Reszta uczniów może ingerować w proces negocjacji jedynie poprzez pisanie notatek do przedstawiciela.
70.00

Podsumowanie na forum:

 • Jaki był proces indywidualnej refleksji? Dlaczego wybrałeś te słowa jako główne cechy?
 • Jaki był proces określania cech, w celu zapisania wspólnej definicji w grupach? Kto przejął przywództwo w grupie? Kto był najbardziej przekonujący? Dlaczego?
 • Jak się czułeś, będąc przedstawicielem swojej grupy? Jak się czułeś obserwując negocjacje?? Kto wpłynął w największym stopniu na proces negocjacji?
 • Jaki jest związek między globalizacją a tym, co dzieję się w naszym życiu codziennym na poziomie lokalnym?
 • W jaki sposób globalizacja wpływa na pokój na świecie? Co może to oznaczać dla równowagi ekologicznej?
 • Jaka jest nasza rola jako konsumentów w zglobalizowanym świecie?

End.

Materiały Karteczki samoprzylepne, papier, markery, długopisy, tablica
Pomoce naukowe i wyposażenie Definicja Wikipedii z czasu powstawania narzędziowni:

Termin globalizacji zaczął być coraz częściej używany w połowie lat 80tych, a w szczególności od połowy lat 90tych XX wieku. W roku 2000, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) wskazał cztery podstawowe aspekty globalizacji: handel i transakcje, przepływ kapitału i inwestycji, migracje i przemieszczanie się ludności oraz przepływ wiedzy. Ponadto, wyzwania środowiskowe, takie jak zmiany klimatyczne, transgraniczne zanieczyszczenie wody i powietrza czy nadmierne połowy łączą się z pojęciem globalizacji. Procesy globalizacyjne wpływają na przedsiębiorczość i pracę organizacji, ekonomię, zasoby społeczno-kulturowe oraz środowisko naturalne i vice versa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalisation
Komentarze Ta metodologia może zostać użyta podczas przeprowadzenia burzy mózgów na dowolny temat.

 

 

Wyniki uczniów

Komunikowanie się i głos

Zadanie ewaluacyjne:

Wypowiedz się!

Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Dzielę się słownie i pisemnie pomysłami i opiniami dotyczącymi kwestii globalnych/społecznych.

Słucham innych.

Dzielę się słownie i pisemnie pomysłami i opiniami dotyczącymi kwestii globalnych/społecznych.

Bronię swoich pomysłów i opinii, aby wpłynąć na innych.

Aktywnie słucham innych i nie zgadzam się z nimi w sposób, który nie zniechęca innych.

Przekazuję innym w sposób jasny i efektywny złożone kwestie globalne/społeczne. Prezentuję pomysły przed różnymi typami widowni w odpowiedni sposób.

Wyrażam swoje pomysły i opinie oraz bronię ich, argumentuję racjonalnie i przekonująco w oparciu o własną wiedzę.

Rozumiem, że komunikacja jest procesem dwukierunkowych i aktywnie słucham innych oraz przyjmuję ich pomysły.

CZAS TRWANIA Dwie godziny.
Opis ćwiczenia (krok po kroku)
Materiały
 • punktacja dotycząca komunikacji;
 • materiały wymagane do wybranej formy przekazywania informacji (na przykład: program i sprzęt do prezentacji, flipcharty, komputery, materiały plastyczne)
Opis

Potrzebna Ci będzie wybrana kwestia, jaką uczniowie będą mieli zakomunikować innym, najlepiej taka, o której już się uczyli. Potrzebne też będzie forum, na którym uczniowie przekażą swoje komunikaty, na przykład wydarzenie w waszej społeczności, wystawa, zebranie szkolne, blog, wpis na Twitterze.

 1. Wyjaśnij uczniom, że będą zabierać głos w sprawie, o której się już uczyli i że zaprezentują swoje pomysły przed prawdziwą publicznością.
 2. Jeżeli uczniowie nie mieli jeszcze okazji do przeanalizowania danych kwestii, należy to zrobić przed wystąpieniem, najlepiej z osobami, które będą później zabierać głos.
 3. Upewnij się, że uczniowie są świadomi głównych zasad, o jakich trzeba pamiętać podczas przekazywania publiczności swoich pomysłów. Aby im pomóc, możesz pokazać im wcześniej punktację dotyczącą komunikowania się.
 4. Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że celem komunikacji jest podzielenie się własną opinią na dany temat oraz (jeśli to możliwe) przedstawienie możliwych do podjęcia kroków i zaproponowanie, kto powinien to zrobić.
 5. Powiedz im, że w miarę możliwości powinni wpłynąć na tych, którzy mogą pomóc (patrz “How can you make a difference?”)
 6. W zależności od kwestii, albo uzgodnij wraz z uczniami odpowiednią widownię, albo poproś uczniów, aby dokonali tego wyboru, w zależności od tego, co chcą przekazać (na przykład, wydarzenie w lokalnej społeczności/zebranie w szkole/przemówienie przed klasą/blog/post na Twitterze/plakaty artystyczne/broszury).
 7. Daj uczniom czas na przygotowanie komunikatu dla wybranego środka przekazu.
 8. Podczas prezentacji uczniów, oceń ich przekaz używając właściwej punktacji.
 9. Możesz poprosić rówieśników, aby się wzajemnie oceniali (np. poprzez dobranie się w pary i wzajemną ocenę) lub Ty możesz dokonać oceny używając punktacji.
Komentarze
 1. To zadanie można połączyć z zajęciami językowymi.
 2. Ważne, by komunikat był oparty na prawdziwej kwestii, nie hipotetycznej oraz żeby widownia również była prawdziwa. Na mniejszą skalę może być to na przykład rozmowa klasowa, ale musi mocno sugerować, że globalne obywatelstwo wiąże się z prawdziwymi sytuacjami i prawdziwymi działaniami młodzieży.
 3. Poniższa punktacja jest przykładowa - możesz ją zmodyfikować w sposób, jaki będzie najodpowiedniejszy dla twojej klasy.

 

Punktacja dla komunikacji i głosu

Wymagania punktowe dla komunikacji i głosu Wynik (punkty za każde kryterium)
Odpowiedni wybór środka przekazu, styl komunikacji odpowiedni dla wybranego środka. 2 punkty
Kwestia została zaprezentowana w prosty, przystępny sposób, stosownie do wieku i wcześniejszej wiedzy widowni. 2 punkty
Komunikacja pomaga rozwinąć empatię. 1 punkt
W przekazie użyto odpowiednich materiałów i danych.. 1 punkt
Komunikacja wprowadza osobisty związek z osobą prezentującą. 1 punkt
Użyto prawdziwych historii i cytatów. 1 punkt
Jest jasne, o jakie działania poproszono widownię i dlaczego są one ważne. 2 punkty
   
RAZEM  /10 punktów