Banner-Logo

7. Globalne działania

Wyniki uczniów

Działania globalne

Zadanie rozwijające:

Dochód i historia

CZAS TRWANIA 45 min
Cel edukacyjny
 • młodzież postrzega siebie jako globalnych obywateli;
 • młodzież widzi powiązania między sobą, a innymi obywatelami świata;
 • młodzież lepiej rozumie przyczyny dzisiejszych problemów, na poziomie lokalnym i globalnym (kontekst historyczny, geograficzny, gospodarczy itd.);
 • młodzi ludzie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań i podczas dokonywania wyborów, biorą pod uwagę potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń;
 • młodzi ludzie uważają się za zdolnych do dokonania zmian w świecie, potrafią dostrzec, co mogą wspólnie zrobić, aby wprowadzić zmiany.
Opis zadania (krok po kroku)
 0.00

Poproś, aby uczniowie dobrali się w pary. Następnie podziel klasę na pół tak, aby w każdej z grup była równa liczna par. Jeżeli liczba par jest nieparzysta, dwoje uczniów może pracować indywidualnie, lub dołączyć do innych grup, tworząc dwie grupy trzyosobowe.


Są twa typy kart, „Karta profilu państwa“ oraz „Karta opisu państwa“. Każda z kart profilu państw przedstawia podstawową charakterystykę państwa, na przykład populację, liczbę osób piśmiennych, itd.


Na „kartach opisu państw“, najdziemy opis głównych procesów historycznych, geograficznych i politycznych, które wpłynęły na rozwój tych krajów, doprowadzając je do sytuacji, w jakiej obecnie się znajdują. Na kartach nie jest podana nazwa kraju, o którym mowa.

5.00 Podaj połowie grup “Karty profilu państwa”, a drugiej połowie odpowiadające im “Karty opisu państwa”

Poproś pary/grupy, aby przemieszczały się po sali rozmawiając z innymi parami, tak, aby byli w stanie odnaleźć pary kart dotyczące tego samego kraju. Na koniec tego zadania poproś każdą z par, aby przeczytała na głos swoje karty: najpierw profil państwa, a następnie odpowiadający mu opis państwa.

15.00 At the end of the activity ask each pair to read out their cards: first the country profile card, and then by its corresponding “country description” card.
30.00 Po tym, jak trafność kart została sprawdzona, spróbuj podsumować to zadanie, zgłębiając obecny stan krajów świata, ukazując, że współczesny kontekst zależy od wielu różnych czynników historycznych, geograficznych, gospodarczych. Często właśnie przez te czynniki, niektóre z krajów są uboższe niż inne, lub nie panuje tam pokój. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na http://hdr.undp.org/en/2013-report oraz http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index
Materiały Karty profilu państw, karty opisu państw
Pomoce naukowe i wyposażenie Karta kraju: https://drive.google.com/file/d/0Bz4TxJP1Bc_hYkUxQzBtaGdybVk/view?usp=sharing
Karta historii kraju:
https://drive.google.com/file/d/0Bz4TxJP1Bc_hbFpUYmx5cGNxNTA/view?usp=sharing

 

 

Wyniki uczniów

Działania globalne

Zadanie ewaluacyjne:

Różne propozycje

Kryteria oceny (stwierdzenia są sformułowane w pierwszej osobie, ale mogą być użyte do oceny uczniów dokonywanej przez nauczyciela, oraz do samooceny uczniów).
Początkująca Rozwijająca się Ugruntowana
Wierzę, że pojedyncze osoby mogą dokonać zmian na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym.

Mam świadomość tego, jak można to robić.

Rozumiem, na jakie sposoby mogę się angażować jako obywatel w domu i za granicą.

Potrafię wytłumaczyć, w jaki sposób moje działania mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na ludzi w innych częściach świata.

Wierzę, że pojedyncze osoby oraz grupy mogą dokonać zmian na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym.

Chętnie zabieram głos w kwestiach globalnych.

Rozumiem, na jakie sposoby mogę się angażować jako obywatel w domu i za granicą, również by poprawić sytuację lokalnego społeczeństwa oraz społeczeństw z innych części świata.

Rozumiem dlaczego zaangażowanie jest ważne.

Wiem, że świat jest współzależny i potrafię ocenić, w jaki sposób moje działania mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na ludzi w innych częściach świata.

Wierzę, że ludzie mogą zmieniać świat.

Chętnie pracuję na rzecz bardziej sprawiedliwego świata i angażuję się w działania popierające sprawiedliwość społeczną i demokratyczne zaangażowanie.

Wymagania dotyczące pomieszczenia Miejsce na rozwieszenie pięciu dużych kartek papieru, tak aby uczniowie mogli się przy nich zgromadzić.
Opis zadania ewaluacyjnego (krok po kroku)
Materiały

Duże kartki papieru (do rozwieszenia wokół sali)

 • markery do pisania na papierze;
 • długopisy, kropki kleju dla uczniów;
 • punktacja dotycząca “zrozumienia zmiany” (patrz poniżej)
Opis Wprowadzenie
Celem tych zadań jest, sprawdzenie pierwszej reakcji uczniów na bodźce związane z kwestiami globalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy dostrzegają potencjał zmian oraz to, w jaki sposób można tych zmian dokonać (angażując różnych działaczy, np. polityków, przedsiębiorców, społeczeństwo i ich samych). Oto trzy możliwe działania, których można użyć do oceny ich odpowiedzi.

Bodźcem może być wszystko, co jest związane z kwestią globalną, o której się uczyli (na przykład wiadomości, strona internetowa, lub fragment z podręcznika). Jednym ze źródeł takich bodźców może być sekcja Poznaj filmy z zestawu narzędzi dla młodzieży. Te filmy to krótkie materiały wideo o licznych, ważnych kwestiach globalnych.

Zadanie 1: Pszczoły i Kwiaty

 • Zapisz na dużych kartkach papieru następujące stwierdzenia i rozłóż je po całej sali:
  • Nic nie da się zrobić, aby rozwiązać ten problem.
  • Politycy mogę zrobić najwięcej, aby rozwiązać ten problem.
  • Przedsiębiorstwa mogą zrobić najwięcej, aby rozwiązać ten problem.
  • Społeczeństwo może zrobić najwięcej, aby rozwiązać ten problem.
  • Ja mogę zrobić najwięcej, by rozwiązać ten problem.
 • Po pokazaniu uczniom bodźca, poproś ich, by przemieścili się po sali i omówili, które ze stwierdzeń należy wybrać. Powiedz, że mogą być „pszczołą“, co oznacza przemieszczanie się między różnymi stwierdzeniami, lub „kwiatem“ co oznacza dogłębną analizę jednego stwierdzenia.
 • Na zakończenie poproś uczniów, aby podeszli do stwierdzenia, z którym najbardziej się identyfikują i wskaż tych, którzy wyjaśnią, dlaczego wybrali akurat to.
 • Możesz wykorzystać zarówno pozycję uczniów, jak i ich wypowiedzi do oceny zbiorczej oraz indywidualnej.

Zadanie 2: Tarcze*

 1. Narysuj trzy „tarcze“ na dużych kartkach papieru i rozwieś je na sali z jednym z poniższych stwierdzeń przy każdej z tarcz.
  • Czuję, że mogę dokonać zmian w zakresie kwestii globalnych.
  • Rozumiem, w jaki sposób politycy i kierownicy przedsiębiorstw mogą więc wpływać na kwestie globalne.
  • Myślę, że świat jest pełen możliwych rozwiązań kwestii globalnych.
 2. Po zaprezentowaniu uczniom bodźca, dotyczącego danej kwestii globalnej, poproś ich, aby podeszli do tarcz i zaznaczyli (na przykład, przy pomocy kropki lub krzyżyka) „stopień“, jaki odpowiada ich odczuciom.
 3. Patrząc na zaznaczony przez uczniów obszar, nauczyciel jest w stanie ocenić, w jakim stopniu, według uczniów, mogą oni (jako globalni obywatele) dokonać zmian, oraz w jakim stopniu rozumieją procesy polityczne i biznesowe oraz mają pozytywne odczucie dotyczące zmian.

*Zadanie z tarczą jest sposobem na ustalenie, jak blisko osiągnięcia celów edukacyjnych są uczniowie. Jeżeli uczniowie w pełni zgadzają się ze stwierdzeniem, zaznaczają punkt/krzyżyk na środku tarczy. Jeżeli natomiast uczeń zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, zaznacza punkt/krzyżyk blisko obrzeża tarczy, lub gdzieś pomiędzy, w zależności od stopnia przekonania.

Zadanie 3: Odpowiedź osobista

 1. Po zaprezentowaniu uczniom bodźca dotyczącego kwestii globalnych, poproś, aby zapisali swoje zdanie na temat danego zagadnienia oraz zarysowali możliwość zmiany, jaką dostrzegają.
 2. Podaj uczniom tytuł „Możliwość zmiany: czy [kwestia XXXX] może ulec zmianie, kto może w tym pomóc i jaka jest w tym moja rola?
 3. Poproś uczniów, aby zapisali ich osobiste zdanie w odpowiedzi na ten tytuł.
 4. Oceń ich stwierdzenia, używając punktacji dotyczącej „zrozumienia zmiany“ – (wypełniając tabelę samodzielnie) lub prosząc uczniów, aby ocenili nawzajem swoją pracę.
Komentarze
 1. Dwa pierwsze zadania zostały zaprojektowane, aby pokazać opinię uczniów na temat tego, w jaki sposób dochodzi do zmian, oraz jakie są ich odczucia dotyczące realizowania globalnego obywatelstwa. Trzecie jest bardziej indywidualne, mniej interaktywne, bardziej formalne. Nauczyciele mogą zdecydować, jak używać (lub jak dostosować) te zadania, w zależności od klasy oraz od tego, na czym chcą się skupić.
 2. Każde z tych zadań może być przeprowadzone na wczesnym etapie nauki o kwestiach globalnych, i później, gdy zostaną omówione problemy i rozwiązania, aby zobaczyć, czy dyskusja miała wpływ na zrozumienie przez uczniów zmiany i ich roli w jej dokonywaniu.
 3. Kryteria punktacji w oparciu o zarysowany obraz zmiany w zestawie narzędzi dla młodzieży, który pomaga uczniom zrozumieć zmianę na różnych szczeblach, tak by byli w stanie wykształcić umiejętność zmiany swojego sposobu myślenia oraz wpływania na innych.

 

Punktacja do oceny zrozumienia zmian

Wymagania punktowe do planu działania Wyniki (punkty za każde kryterium)
Uczeń pokazuje, że rozumie, iż kwestie globalne są ze sobą powiązane. Wie, co się dzieje lokalnie i jaki ma to wpływ na kwestie globalne oraz vice versa. 1 punkt
Uczeń pokazuje, że rozumie, iż przedsiębiorstwa mają możliwość zmiany swojej polityki, a to może mieć duże znaczenie dla kwestii globalnych.  1 punkt
Uczeń pokazuje, że rozumie, że politycy mają wpływ na ustawy/politykę/finansowanie, co może mieć duże znaczenie dla kwestii globalnych. 1 punkt
Uczeń pokazuje, że rozumie wpływ społeczeństwa na to, co politycy oraz przedsiębiorcy mogą zrobić w zakresie kwestii globalnych. 1 punkt
Uczeń pokazuje, że rozumie w jaki sposób może dokonać zmian (poprzez swoje zachowanie i/lub wpływ na innych). 1 punkt
TUczeń jest pozytywnie nastawiony w stosunku do zmian - uważa, że zmiana jest możliwa. 1 punkt
Uczeń pokazuje, że postrzega siebie jako część kwestii globalnych. 1 punkt
Uczeń pokazuje, że podjęcie działań w zakresie kwestii globalnych jest ważne.  1 punkt
   
RAZEM  /10 punktów